Wie is het Zonnepad

Het Zonnepad is een eenmanszaak op naam van E.S. van der Helm (Lydia). Zij is eigenaar van Yogastudio “Het Zonnepad”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68793243.

Medische redenen / klachten

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan “Het Zonnepad” overwegen de cursist/student/klant te weigeren voor deelname aan de lessen, opleidingen, trainingen, coaching sessie, behandeling of workshops. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis bij “Het Zonnepad” over de aandoening van de cursist/student/klant. De weigering gebeurt in goed overleg met de cursist/student/klant.

Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat “Het Zonnepad” de cursist/student de deelname aan de lessen, opleidingen of trainingen ontzegt of de coaching sessie, behandeling of workshop met de klant beëindigd.

“Het Zonnepad” kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel door de cursist/student/klant. De cursist/student/klant is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor de aanvang van de les, opleiding, training, coaching sessie, behandeling of workshop te melden aan ”Het Zonnepad” en de dan aanwezige docent.

LET WEL: yoga en/of een van de aangeboden opleidingen, trainingen en workshops zijn geen therapie of geneeswijze, zij vervangen geen reguliere geneeswijze! Ook coaching sessies en behandelingen vervangen geen reguliere geneeswijze!

Eigendommen

“Het Zonnepad” is niet verantwoordelijk voor lichamelijk en geestelijk letsel, schade, diefstal en/of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.

Inschrijving

De cursist/student is pas ingeschreven, wanneer het aanmeld- of inschrijfformulier is ontvangen door “Het Zonnepad”. Het aanmeld- of inschrijfformulier moet worden ondertekend door de betaling plichtige. Dit is een meerderjarige vanaf 18 jaar; of de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige. Door dit formulier te ondertekenen, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Gegevensverwerking

Het aanmeld- en/of inschrijfformulier wordt bewaard in een ordner of digitaal. Zodra je je lidmaatschap of inschrijving opzegt, wordt het aanmeld- en/of inschrijfformulier vernietigd en worden je gegevens uit het systeem gehaald. Verder worden de gegevens in een aantal bestanden verwerkt. Deze bestanden zijn ter inzage aanwezig en zijn beveiligd met een wachtwoord op de zakelijke laptop van “Het Zonnepad”. Na uitschrijving bij “Het Zonnepad” zullen ook daaruit jouw gegevens worden verwijderd.

Het verwerken van je gegevens zoals vermeld op het aanmeld- of inschrijfformulier is nodig om de diensten van “Het Zonnepad” af te nemen. Dit wordt aangegeven in een afzonderlijk bestand en is altijd ter inzage aanwezig.

Je kunt te allen tijde je toestemming voor deze gegevensverwerking intrekken door dit te melden aan Lydia van der Helm op info@hetzonnepad.nl.

Wijzigingen Persoonsgegevens

Het is belangrijk dat wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals naam van de cursist/student adres, telefoonnummer, etc.) zo spoedig mogelijk aan “Het Zonnepad” worden doorgegeven. De door de cursist/student verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie. Dit is noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van de administratie van “Het Zonnepad”. Persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en dus niet aan derden verstrekt.

Rechten Het Zonnepad

“Het Zonnepad” kan besluiten een cursist/student de toegang tot de lessen, opleidingen of trainingen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of vanwege wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld, opleiding  of training bedrag blijft in het laatste geval bestaan.

Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in de geplande data. “Het Zonnepad” heeft het recht om af te wijken van reeds verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en prijzen.

Contact

Vragen van administratieve aard of vragen die betrekking hebben op een van de opleidingen of trainingen worden zo snel als mogelijk beantwoord, maar in ieder geval binnen vier weken. Indien “Het Zonnepad” niet in staat is om binnen dit termijn te antwoorden, door onder andere de complexiteit van de vraag of dat “Het Zonnepad” gesloten is, wordt u binnen dit vastgestelde termijn op de hoogte gesteld dat uw vraag ontvangen is en binnen welk termijn u een antwoord kunt verwachten.

Docenten/Stagiaires

Er werken gediplomeerde docenten en docenten in opleiding bij “Het Zonnepad”. Wij bieden stagiaires de kans doceer ervaring op te doen binnen “Het Zonnepad”.

Social Media

Het is niet toegestaan lesmateriaal van docenten zonder hun toestemming te gebruiken, te kopiëren of te delen. Zonder toestemming mag er geen beeld/film/geluidmateriaal van “Het Zonnepad” of gemaakt in/bij “Het Zonnepad” gedeeld worden, waarmee ook het plaatsen op internet bedoeld wordt (bijvoorbeeld sociale media als YouTube, Facebook, Twitter, snapchat, TikTok en Instagram).

Akkoord algemene voorwaarden

Aanmelding en deelname aan een van de lessen, opleidingen of trainingen, betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Hiervoor teken je het aanmeld- of inschrijfformulier.

In andere gevallen zoals coaching sessies, behandelingen of workshops, neem je kennis van deze voorwaarden door ze te lezen op mijn website www.hetzonnepad.nl.

Opleidinge of trainingen/workshops specifiek

Inschrijving

De cursist/student is pas ingeschreven, wanneer het aanmeld- of inschrijfformulier is ontvangen door “Het Zonnepad”. Het aanmeld- of inschrijfformulier moet worden ondertekend door de betaling plichtige. Dit is een meerderjarige vanaf 18 jaar; of de vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige. Door dit formulier te ondertekenen, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Nadat het inschrijf formulier is ontvangen, krijg je een bevestiging. Er is een bedenktijd van 14 dagen, waarin een deelnemer zonder opgave van reden zich kan uitschrijven voor de training.

Na deze 14 dagen wordt er een contract opgesteld en gaat de betalingsverplichting in. Dit houdt in dat  wat betreft de opleidingen en trainingen,  de inschrijving pas volledig  is indien het volledige bedrag of een aanbetaling van €250,00 of 10% is voldaan.

Annuleren Inschrijving

Indien je de definitieve inschrijving annuleert, zal er 10% van de totaalsom in rekening worden gebracht. Daarnaast vindt er geen restitutie plaats van de aanbetaling.

Betaling

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven hoe u wilt betalen. In 1 x het volledige bedrag of in 10 gelijke termijnen, waarbij het eerste termijn € 250 euro zal zijn. Voor het totale bedrag dan wel het eerste of daarop volgende termijn, krijgt u een betalingsverzoek van “Het Zonnepad”. Betaling van een workshop geschied door een eenmalige betalingsverzoek van “Het Zonnepad”, die u ontvangt na opgave via Momoyoga of door contact op te nemen met “Het Zonnepad”.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat er te veel wordt betaald aan het Zonnepad, zal dit binnen 14 dagen worden geretourneerd.

Annuleringen

Opleidingen,  trainingen en workshops vinden alleen plaats bij voldoende deelnemers. De docent heeft het recht om de lessen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of geschillen. In deze gevallen wordt het (resterende) lesgeld terugbetaald aan de cursist/student.

Restitutie

Restitutie van reeds betaald lesgeld is in geen geval mogelijk, ook niet in geval van blessure, zwangerschap of ziekte. Wel kan er op een later moment weer deelgenomen worden aan dezelfde opleiding, training of workshop.

Afmelden

Je meldt je indien mogelijk zo snel mogelijk bij de betreffende docent af, als je niet kunt komen. Hou er rekening mee dat je voor de opleidingen en trainingen  80% van de lesdagen aanwezig moet zijn geweest om een certificaat te ontvangen. Je dient zelf initiatief te tonen om het gemiste in te halen.

Afwezigheid van docent

Bij afwezigheid van de docent wordt voor goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de cursist/student hierover geïnformeerd en zal de les op een nader te bepalen moment ingehaald worden. Per jaar is Het Zonnepad 7 weken gesloten. Deze weken worden ver van tevoren aangekondigd en zijn variabel over het jaar verspreid.

Beëindiging

Beëindiging van activiteiten bij “Het Zonnepad” geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding, voor de eerste van de volgende maand (bij voorkeur per e-mail). “Het Zonnepad” stelt het bijzonder op prijs als u kunt laten weten waarom u besloten hebt om de opleiding, training of workshop te beëindigen. U krijgt een bevestiging van de opzegging terug per mail. Bewaar deze goed als bewijs van opzegging. Mondeling doorgegeven afmeldingen of afmeldingen bij anderen dan de directie van “Het Zonnepad” worden niet in behandeling genomen.

Intellectueel eigendom

Het Zonnepad behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en ander intellectuele wet- en regelgeving. Het Zonnepad heeft het recht de door uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinde te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie betreft.

Het is de deelnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen (modellen)- contracten en andere geestesproducten van Het Zonnepad, een en ander in de ruimte zin van het woord, al dan niet met inschakeling  van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld, in dat geval na daartoe verkregen schriftelijk toestemming van Het Zonnepad.

Copyright / Auteursrecht

Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Het Zonnepad. Deelnemer mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Het Zonnepad en onder duidelijke bronvermelding.

Open chat
1
Kan ik je ergens mee helpen?
Hallo!
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me een appje!