Het Zonnepad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden opleidingen, waarbij het vaststellen van een klachtenregeling een onderdeel is. Deze regeling stelt klanten van Het Zonnepad kosteloos in staat om klachten over aan de opleiding gerelateerde zaken door een onafhankelijke commissie te laten behandelen.

In eerste instantie behoort de klant samen met Het Zonnepad de problemen op te lossen. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Voor wat betreft de aard van de klachten waarvoor deze regeling is bedoeld, wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1, onder f.

Artikel 1: Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Naam instituut: Het Zonnepad, Oude Dordsedijk 21, 7891 PA Klazienaveen. 
 2. Bevoegd gezag: Lydia de Vries-van der Helm
 3. Klager: een deelnemer aan een van de aangeboden opleidingen
 4. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 5. Klachtencommissie: Onafhankelijke klachtencommissie benoemd in art. 4.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij het bevoegd gezag: ES van der Helm.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van een klacht

 1. Het bevoegd gezag, bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen dertig dagen.
 2. Het bevoegd gezag verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt het bevoegd gezag de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
 4.  Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.
 5. Het bevoegd gezag zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen acht weken na het horen neemt het bevoegd gezag een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie: 
  1. De onafhankelijke klachtencommissie is als volgt samengesteld: 
   1. Petra Frey: Retail Professional, Trainer en Systemisch Coach – Contactgegevens: petra@freyenfrey.nl
   2. Bas Hogeweg:  Informatiebeheerder, Trainer en Systemisch Coach – Contactgegevens: contact@b-have.nl
 3. Het oordeel van de klachtencommissie is voor zowel de klager als het bevoegd gezag bindend. Eventuele consequenties worden door het bevoegd gezag  en/of de klager binnen acht weken afgehandeld.

Artikel 5: Afhandeling

 1. De klachten worden geregistreerd door het bevoegd gezag en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.

Artikel 6: Ingangsdatum

 1. Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 01-06-2023.
Open chat
1
Kan ik je ergens mee helpen?
Hallo!
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me een appje!